Menu

19.06.2012. Orebić.
 Prof. Ana Perišić, stalni zaposlenik centra za hagioterapiju - Split (CHTS), održala je u župnoj dvorani u Orebiću predavanje o hagioterapiji, tj. o duhovnom zdravlju. Okupljenim ženama, različite životne dobi, predavačica je posebno naglasila kako „u cilju postizanja duhovnog zdravlja hagioterapija polazi od prirodnoga moralnog zakona, upisanog u svakog čovjeka. Njezin cilj je da čovjeka dovede do toga da živi prema moralno-etičkim načelima. Naime ako ne živi prema tim načelima, odnosno čini zlo, narušava se njegov odnos prema sebi, drugima i Bogu te se oštećuje njegovo duhovno zdravlje. Hagioterapijom se to zdravlje ponovno uspostavlja i to primjenom puta mudrosti (via sapientiae), puta morala (via moralis), puta transcendencije (via transcendentiae) i teološkim putem (via theologica), unutar kojeg postoje: put bezuvjetne Božje ljubavi, put povjerenja, put pomirenja, put oslobođenja od zla i odluke za dobro i put milosti.“

Iz predavanja, koje je trajalo nepuna dva sata, moglo se također, prema riječima prof. Perišić zaključiti da je osnovni „cilj hagioterapije usmjerenje, da se u životu prihvate i primjenjuju moralne i etičke vrednote, koje doprinose rješavanju konflikata, poboljšanju komunikacije i međuljudskih odnosa. Hagioterapijom se također postiže duhovno zdravlje pa se duhovno zdrava osoba lakše odlučuje za humano, moralno, kreativno i osmišljeno djelovanje. Sposobna je pronaći životni smisao i cilj, komunicirati sa svim ljudima te tako stvarati zajedništvo, povjerenje, dijalog, ekumenizam i suradnju. Tako ima izgrađenu ispravnu ljestvicu vrednota i moralnu sigurnost, okrenuta je dobru i sposobna za rješavanje životnih kriza te angažiranje u društvu. Osposobljava se za samopomoć i pomoć drugima, pridonosi duhovnomu zdravlju vlastite obitelji, a time u konačnici i duhovnoj obnovi društva.“